De Vrije Baptistengemeente Goor heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI aangewezen zijn, hebben deze belastingvoordelen.
De belastingdienst heeft onze gemeente erkend en de ANBI status verstrekt. Dat betekend dat u alle giften en de jaarlijkse/maandelijkse vrijwillige bijdrage die aan de gemeente geschonken worden, mag aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, als u daarvoor in aanmerking komt.

1. Naam instelling:

Gemeente van gedoopte Christenen, ook bekend als Vrije Baptisten Gemeente De Ark te Goor

Vastgelegd in de statuten van :

STATUTEN VAN DE GEMEENTE VAN GEDOOPTE CHRISTENEN   

(statuten vastgesteld in gemeentevergadering 29 maart 1987)

Artikel 1

 • De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente. Zij is gevestigd te Goor.
 • De Baptistengemeente te Goor is een zelfstandig kerkgenootschap en een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

1.1 Grondslag van de gemeente:

Het betreffende artikel uit de statuten:

Artikel 2
De gemeente gelooft:

 • dat de hele bijbel, vanaf Genesis tot en met Openbaringen het onfeilbare Woord van God is;
 • in Jezus Christus als de beloofde Verlosser;
 • dat Jezus Christus onze zonden op zich heeft genomen, daarvoor aan het kruis gestorven is, opgestaan is, nu aan de rechterhand van God zit, en alle macht heeft in hemel en op aarde;
 • in de persoon van de Heilige Geest, die met de Vader en de Zoon, een Drieënig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid;
 • dat we opnieuw geboren en geheiligd moeten worden;
 • in de terugkomst van Christus en de vereniging van de gelovigen met Hem;
 • in het Koningschap van Christus op aarde;
 • in de opstanding van alle doden;
 • dat een persoonlijke bekering en geloof voorafgaat aan de verlossing door Christus.

1.2 Doel van de gemeente:

Het betreffende artikel uit de statuten:

Artikel 3
De gemeente stelt zich ten doel:
1. elkaar op te bouwen in het Geloof, de Hoop en de Liefde en in de verwachting van de terugkomst van Jezus Christus.
2. in de wereld van Jezus Christus te getuigen.
3. te bidden en te werken voor de verkondiging van het Evangelie, tot bekering, waar en wanneer de Heer daarvoor een deur opent.
4. met christenen samen te werken en om goed te doen aan alle mensen.

2. RSIN nummer van de gemeente

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer, ofwel het RSIN is 802397566 door de Belastingdienst toegekend. De Baptistengemeente heeft van belastingdienst op 1-1-2008 de ANBI status gekregen

3. Contactgegevens

Adres van de gemeente: Irisstraat 5b, 7471AS Goor
Telefoonnummer: 0547-276552
e-mailadres: secretariaat
KvK-nummer 06089989

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur, de raad van de gemeente, wordt door de gemeente gekozen. Zij heten, al naar gelang van hun bediening: voorganger, die ook van elders beroepen kan worden, oudsten en diakenen. De raad verdeelt onderling de functies en kiest een voorzitter,  een secretaris en een penningmeester.

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De Vrije baptistengemeente Goor is een gemeente die zich richt op vijf hoofdtaken:

 1. Erediensten: Het meest zichtbare onderdeel van onze gemeente zijn de erediensten op zondag. We komen als gemeente samen om God te dienen met zang en muziek, gebed, het lezen en bestuderen van de Bijbel en de aandacht voor en het contact met elkaar.
 2. Onderwijs: Buiten deze erediensten verzorgen we onderwijs in huiskringen, alphacursus, de marriage-course en cursussen over de doop, de gemeente en de gaven van de Heilige Geest.
 3. Onderlinge zorg: In de huiskringen en na de erediensten is er ook ruimte voor onderlinge zorg. We willen als gemeente betrokken zijn met elkaar, mee te leven en elkaar ondersteunen waar nodig en mogelijk. Pastorale en diaconale zorg zijn specifieke onderdelen om de onderlinge zorg concreet te maken. Het pastoraat richt zich op het geestelijke welzijn van de mens, de diaconale zorg is gericht op het praktische, financiële en materiële.
 4. Jeugdwerk: Elk van de bovenstaande elementen komt terug in het jeugdwerk. We hebben het verlangen om de boodschap van de Bijbel aan onze kinderen en jongeren over te dragen. Het jeugdwerk is daarop gericht en wordt naast de erediensten concreet in het zondagsschoolwerk voor de kinderen en bijbelklas en jeugdavonden voor de tieners.
 5. Evangelisatie en zending: De rijkdom die we in het evangelie hebben ontdekt en waar we gezamenlijk van genieten, willen we niet voor onszelf houden. We willen de boodschap van Gods liefde, gerechtigheid en vergeving bekend maken aan mensen dichtbij en ver weg. In onze eigen omgeving organiseren we kleinschalige acties om met mensen in gesprek te komen over God, Jezus en de Bijbel. Wanneer mensen zich geroepen weten om het evangelie over landsgrenzen heen bekend te maken, dan willen we faciliteren en ondersteunen waar voor ons mogelijk.

6. Beloningsbeleid

 • Het beloningsbeleid voor spreekbeurten van gastsprekers is afgestemd met omliggende gemeenten. Er wordt een vergoeding van € 100,00 en reiskostenvergoeding (€ 0,28/km) betaald aan gastsprekers.
 • vanaf 1-10-2016 is een part-time pastoraal medewerker op contractbasis voor een periode van twee jaren ingehuurd. De gemeente betaald hem € 1.765.03  per maand. Daarnaast ontvangt hij reiskosten á € 0,28/km.
 • Voor rouw en trouwdiensten wordt de pastoraal medewerker ingehuurd. Hiervoor ontvangt hij € 225,- per keer.
 • Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. Actueel beleidsplan

De gemeente is in ontwikkeling tot een “Kerk van nu”.

 • De gemeente wil een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen zijn tot eer van God, waar mensen zich thuis voelen en op basis van hun keuze een volgeling van Jezus Christus willen zijn en zich te laten vormen tot een leven van dienstbetoon in woord en daad.
 • Zij wil dit doen door het organiseren van gastvrije ontmoetingen tijdens de erediensten op zondag, maar ook tijdens allerlei activiteiten in en rond de gemeente op andere momenten.
 • Door het verlenen van pastoraat en diaconaat worden waar nodig leden en vrienden geestelijk en materieel ondersteund.
 • Het werk van de stichting Doors Wide Open wordt ondersteund. Deze stichting is een helpende hand bij stille armoede. Zij biedt praktische steun en helpt mensen weer op weg.
 • Voor kinderen en jongeren worden tijdens en buiten de zondagdiensten bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Doel daarvan is hen bekend te maken met Gods liefde en hen een veilige en vertrouwde plaats te bieden om elkaar te ontmoeten.
 • De gemeente dient een sluitende boekhouding te voeren.

8. Financiële verantwoording

 9. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

 • De vrije baptistengemeente Goor zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
 • Aan de gemeenteleden wordt via een vrijwillige bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente.
 • Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de gemeentelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor zendingsprojecten.  Tevens worden gelden besteed aan goede doelen.